Stichting

Vrienden van

Zorgboerderij Bouwlust Nieuwerkerk

 

Beleids- en werkplan 2018/2019

Vastgesteld in de bestuursvergadering van 22 januari 2019

 

 

Stichting Vrienden van Zorgboerderij Bouwlust

Capelleweg 5

4306PE Nieuwerkerk

 

Inleiding

 

De Stichting Vrienden van Zorgboerderij Bouwlust beschrijft in dit document haar werkkader, beleidsvoornemens, de ondersteuningsprojecten en de begroting voor 2018/2019

 

Het beleidsplan heeft de volgende hoofdstukken:

 

1. Doelstelling en werkterrein;

2. Beleid;

3. Bestuur

4. Werkplan 2018/2019

5. Begroting 2018/2019

 

Stichting Vrienden van Zorgboerderij Bouwlust is opgericht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in 2018. Dit beleidsplan is opgesteld in het kader van de ANBI regeling en wordt ieder jaar geactualiseerd.

 

Bestuur van de Stichting

Vrienden van Zorgboerderij Bouwlust

November 2018

 

1. Doelstelling en werkterrein

 

De stichting heeft als doel het verlenen van financiële steun voor de aanschaf van voorzieningen bij Zorgboerderij Bouwlust te Nieuwerkerk, welke zijn bestemd voor volwassenen met een vorm van dementie, een (lichte verstandelijke) beperking, met niet-aangeboren hersenletsel en mensen met extreme eenzaamheidsproblematiek. De stichting beoogt hiermee primair het scheppen van voorwaarden voor een veilig en sfeervol klimaat en de maatschappelijke integratie van deelnemers. In een bredere contact heeft de stichting tot doel de positie van mensen met genoemde beperkingen maatschappelijk te onderstenen en een bijdrage te leveren aan de emancipatie van de doelgroepen.

 

2. Beleid

 

2.1 Uitgangspunten

 

Stichting Vrienden van Zorgboerderij Bouwlust ontwikkelt een regionaal netwerk van personen en organisaties die bereid zijn om de activiteiten voor de doelgroep, praktisch of financieel te ondersteunen. De stichting ondersteunt projecten die niet via de gebruikelijke kanalen kunnen worden bekostigd. De projecten zijn altijd een aanvulling op de reguliere activiteiten en geen voorwaarden voor de continuïteit van Zorgboerderij Bouwlust. Voor wat betreft de uitvoering van dit ondersteuningsprogramma worden de volgende beleidslijnen gehanteerd:

a. De Stichting Vrienden van Zorgboerderij Bouwlust verzamelt bijdragen in geld of natura voor haar projecten. Donateurs kunnen desgewenst hun bijdrage verbinden aan een specifiek project. Hun bijdrage blijft voor dat project gereserveerd tot er voldoende middelen zijn ingezameld om het project te realiseren.

b. De Stichting Vrienden van Zorgboerderij ondersteunt (deel)projecten alleen als de financiering daarvan is gewaarborgd. Zij accepteert voor (deel)projecten geen financiële tekorten en gaat geen verplichtingen aan zonder dat de financiële invulling daarvan is gegarandeerd. Financiële bijdragen en/of toezeggingen die aan een deelproject zijn gelabeld, blijven gereserveerd totdat de financiering voor het betreffende deelproject geheel is veilig gesteld.

c. De stichting ondersteunt projecten financieel die door de Zorgboerderij worden geïnitieerd en onderhouden.

d. De Stichting Vrienden van Zorgboerderij Bouwlust verleent geen bijdragen aan bedrijfskosten van de zorgboerderij en doet geen uitkeringen aan beroepskrachten in welke vorm dan ook.

e. Gegeven de veelal lange doorlooptijd bij het zoeken van fondsen, wordt de begroting van projecten gebaseerd op een globale prijs-/kwaliteit oriëntatie bij mogelijke leveranciers. Als er voldoende middelen zijn verzameld dan krijgt deze oriëntatie een vervolg in een formeel offerteen onderhandelingstraject om tot een optimale prijsstelling te komen.

f. Voor de financiering van projecten in het programma van de stichting, benadert haar bestuur fondsen, bedrijven, organisaties en particulieren. Het bestuur verantwoordt de besteding van de giften via het jaarverslag. Desgevraagd ook via de verantwoordingsprocedures van de donerende instellingen.

 

2.1 Transparantie

 

De Stichting Vrienden van Zorgboerderij Bouwlust werkt verantwoord en transparant. Met het oog op de donaties streeft de stichting naar de ANBI status waardoor giften aftrekbaar zijn van de belastingen, en de stichting is vrijgesteld van schenkingsrechten. Zodra de website van de Stichting Vrienden van Zorgboerderij Bouwlust online is, zullen de jaarverslagen gepubliceerd worden. Tot die tijd wordt het jaarverslag via de post gestuurd aan zorginstellingen, gemeenten en potentiële donateurs.

 

3. Bestuur

 

De stichting is begin 2018 opgericht en bestaat uit drie personen die allemaal een (zorg)relatie hebben met de zorgboerderij.

 

Voorzitter/penningmeester             : Nico van Munster

Secretaris                                            : Annette van Valkenburg

Lid                                                        : Jaap Elenbaas

 

De stichting wordt ondersteund door Ellen en Rob Vaillant, eigenaars van de Zorgboerderij Bouwlust.

Het bestuur vergadert minimaal vier (4) keer per jaar. De jaarvergadering wordt jaarlijks in de maand april belegd. Donateurs en subsidiegevers zullen worden uitgenodigd de bijeenkomst bij te wonen. In de jaarvergadering wordt verantwoording afgelegd over de besteding van de verkregen fondsen en het beleids- en werkplan voor het betreffende jaar gepresenteerd.

 

4. Werkplan 2018 - 2019

 

Dit eerste beleids- en werkplan beslaat een periode van twee boekjaren. Na 2019 zal worden overgegaan naar een jaarplan per boekjaar. In april van 2019 zal de eerste jaarvergadering worden gehouden.

 

4.1. Activiteiten

 

In 2018 richt de stichting zich vooral op het opzetten van de stichting. Het ontwikkelen van een huishoudelijk reglement en een beleids- en werkplan, begroting en het aanvragen van een betaalrekening. Naast deze werkzaamheden probeert de stichting voor diverse activiteiten sponsoren te benaderen waarvan al bekend is dat ze bereid zijn activiteiten financieel te ondersteunen.

 

4.1.1. Vergroten bekendheid van de Stichting

 

Om fondsen te kunnen werven heeft de stichting een zekere naamsbekendheid nodig. Naast het meeliften op de naamsbekendheid van de zorgboerderij, is het nodig om eigen beleid en activiteiten te ontwikkelen die de naamsbekendheid vergroten. In 2018 en begin 2019 zal aandacht besteed worden aan het vergroten van de naamsbekendheid van de stichting. Hiertoe zal een website worden opgezet, een folder ontwikkeld en zal bij diverse service-clubs een presentatie worden verzorgd.

 

4.1.2. Fondswerving

 

In 2018 zal de aandacht zich vooral richten op organisaties en gemeenten in de directe omgeving van de zorgboerderij. Deze partijen zijn via andere kanalen reeds op de hoogte van het bestaan van de zorgboerderij. Tevens zullen organisatie benaderd worden waarvan bekend is dat zij maatschappelijke- en zorgprojecten ondersteunen. Naast de op de projecten gerichte ondersteuning zal een begin gemaakt worden met het werven van donateurs onder de clienten en hun familieleden. Verder zal actief gezocht worden naar welke charitatieve instellingen middelen beschikbaar stellen aan zorgboerderijen. Ten behoeve van al deze wervingsinspanningen zal een z.g. sociale kaart worden opgezet, waarin in eerste instantie een regionaal netwerk van particulieren en organisaties worden opgenomen waarvan ingeschat wordt dat ze bereidt zijn de activiteiten voor de doelgroep te ondersteunen. Dit krijgt vervolgens vorm in het werven van “vrienden van Zorgboerderij Bouwlust”.

 

4.1.3. Ondersteuning projecten van de Zorgboerderij

 

De zorgboerderij is in ontwikkeling. In de beginjaren heeft het accent vooral gelegen op de centrale dagbestedingsruimte, terrassen rond het gebouw en het verwerven van voldoende hulpmiddelen om de vier daggroepen goed te kunnen ontvangen. De zorgboerderij heeft voor de komende jaren plannen in het verder ontwikkelen van projecten die door groepen deelnemers uitgevoerd kunnen worden en hen ondersteunt in het uitvoeren van zinvolle activerende werkzaamheden.

 

4.1.3.1. Fietsproject

 

Object: Het aanschaffen van een Quattro fiets. Een fiets met elektrische trapondersteuning waar je met 4 personen op kunt fietsen. (1 begeleider en 3 cliënten).

 

Doel: Bewegen in de buitenlucht. Gezamenlijk bewegen en een doel bereiken. Met deze fiets kunnen bijvoorbeeld lichte boodschapjes worden gedaan in het dorp. Maar er kunnen ook recreatieve uitstapjes mee worden gemaakt, waarbij men kan genieten van de omgeving en de natuur. Door deze activiteit wordt ook het gevoel van eigenwaarde vergroot.

 

4.1.3.2. Kleinvee project

 

Object: Inmiddels wordt er op de voorweide een stal gebouwd voor klein vee. Ook worden de weides afgezet met kastanje palen en hekwerken voor het bij elkaar houden van de dieren die hierin gaan grazen en lopen. De aaibaarheid en het knuffelgehalte moet hoog zijn. Vandaar dat de keuze is gevallen op 2 mini-ezeltjes en Orpington kippen, eventueel later aangevuld met twee kleine Kune kune varkentjes of aaibare, aanhankelijk schapen.

 

Doel:

- Het verzorgen en onderhouden van dieren (borstelen en vertroetelen van de ezeltjes).

- Het rapen en gebruiken van de kippeneieren.

- Het schoonhouden (uitmesten) van de stal, waarbij men moet bewegen en buiten is.

- Het dagelijks voederen van de dieren.

- Het knuffelen en aaien van de dieren.

- En het uitlaten/lopen met de ezeltjes.

- Verzorgen en schoonhouden van de weide

 

Wat doet dit met de cliënten van Zorgboerderij Bouwlust:

- het werken met dieren wordt ervaren als een zingevende en nuttige activiteit, omdat iedere dag de dieren verzorgd moeten worden. De client kan iets betekenen voor een ander.

- Voor veel dementerende mensen is het belangrijk genegenheid te geven, maar ook te ontvangen. Deze dieren zijn zeer aaibaar en aanhankelijk en kunnen dit bieden.

- Het verzorgen van deze dieren houdt in dat men in de gezonde buitenlucht aan het werk is. Alle aspecten van zorg komen aan de orde. Het schoonhouden van de stal en hokken, het schoonhouden en verzorgen van de weide. En het uitlaten en voeren van de dieren.

 

4.1.3.3. Theeschenkerij project

 

Object:

Naast de mogelijke subsidies voor de toegankelijkheid (asfalteren) van de zorgboerderij, is het ook nodig om de terrassen aan de achterkant te voorzien van 2 grote horeca parasols. Om duidelijk te maken wanneer de theeschenkerij is geopend, zal er een bord op palen bij het begin van de oprijlaan van de zorgboerderij moeten worden geplaatst.

 

Doel: De theeschenkerij heeft als doel de zorgboerderij te ontsluiten en meer sociaal contact tot stand te brengen tussen cliënten en de sociale omgeving. Daarnaast gaan zo mogelijk cliënten in de bediening een rol spelen. Het bord dient als aanduiding en de parasols als (zon)bescherming van de bezoeker van de theetuin.

 

Wat doet dit met de cliënten van de zorgboerderij:

De cliënten kunnen een rol spelen in de voorbereiding van het gebak en de bediening van de bezoekers van de theeschenkerij. Op deze wijze worden cliënten in contact gebracht met de maatschappij en kunnen cliënten iets betekenen voor anderen. Hoe leuk is het niet als de taart die jij gemaakt hebt met smaak wordt opgegeten door anderen. Hoe leuk is het niet om anderen te kunnen verzorgen van eten en drinken. Met een duidelijk gestructureerde en gerichte aanpak en begeleiding is dit goed mogelijk.

 

4.1.3.4. Stage- en vrijwilligersproject

 

Object:

Naast de dagelijkse aandacht en ondersteuning is het leuk om een keer per jaar de vrijwilligers en stagiaires van Zorgboerderij Bouwlust als dank in het zonnetje te zetten. Ook kan scholing over de omgang en begeleiding met clienten een onderwerp vormen voor deze groep.

 

Doel:

Vrijwilligers en stagiaires binden aan de zorgboerderij en de kwaliteit van de ondersteuning te verhogen.

 

4.1.3.5. Mantelzorgproject

 

Object:

Mantelzorgers van de clienten ervaren de zorg voor hun partner/ouder als zwaar. Om ze hierin te ondersteunen wordt er regelmatig een mantelzorgbijeenkomst georganiseerd, waar ervaren problemen en belemmeringen kunnen worden uitgewisseld.

 

Doel:

Ondersteunen van mantelzorgers. Zodat zij beter instaat zijn hun taak uit te voeren.

 

Kosten projecten

De stichting ondersteunt binnen de regels van het huishoudelijk reglement de volgende projecten van de Zorgboerderij Bouwlust in 2018/2019.

 

Project                                                                                 begroting

Kleinvee project                                                                   5.000

Theeschenkerij                                                                     2.100

Stageproject/vrijwilligers project                                          400

Fietsproject                                                                           6.500

Mantelzorgproject                                                               1.000

 

Naast het ondersteunen van de projecten wil de stichting ook voor specifieke hulpmiddelen fondsen verwerven en deze hulpmiddel beschikbaar stellen aan de zorgboerderij. Te denken valt aan:

 

Automatische externe defibrillator (AED)                        1800

Toegankelijk maken van het terrein en de tuinen      25.000

Download
Beleidsplan 2018-2019 vrienden van Bouwl
Adobe Acrobat document 61.4 KB